مرور برچسب

رمانتیسم

رمانتیسم و انقلاب رسانه ای

آلن ویان ترجمه ناصر فکوهی (تصویر: لرد بایرون) کلید جهانی شدن فرهنگی، وجود یک نظام رسانه ای با قدرتی و به اندازه ای است که احساس همزمانی و توهم حضور در همه جا، را به انسان ها بدهد. برای رمانتیسم قرن نوزدهم، نوآوری و شانس بزرگ در آن بود…