مرور برچسب

دیکتاتور بیرحم

چگونه یک دیکتاتور بیرحم را به یک «قهرمان ملی » تبدیل کنیم؟

صدام حسین مسئول کشتار و خفقان بی رحمانه ای که بیش از ربع قرن بر کشور عراق حکومت می کرد و کشتار گسترده و تخریب و زیان های مالی عظیم با یورش و تهاجم به کشور ما، در سحرگاه روز شنبه 30 دسامبر در آخرین روز سال مسیحی و در حالی که مسلمانان خود را…