مرور برچسب

دیالکتیک فضا و زمان

روسپی بزرگوار در ویرانشهرِ رؤیایی

معماری در پهنه‌های توسعه‌نایافته، به مجموعه‌ای از نبودها و نامکان‌هایی خلاصه می‌شود که ویرانشهر را به ارمغان می‌آورد؛ درحالی‌که معمار و معماری، معجزه‌هایی هستند که در شرق و غرب چشم را خیره و اندیشه را از زمین تفکیک می‌کنند. اگر نقد…