مرور برچسب

دوین هانسن

موزه خیال (۶): دوین هانسن(۱۹۲۵-۱۹۹۵) / زن سوپرمارکت (۱۹۷۱)

نقاشی و سپس مجسمه‌سازی هایپررئالیستی (سوای سنت درازمدت و حتی باستانی فیگوراتیسم آرمانگرا) نخستین بار از آمریکای دهه‌های 1960 به بعد آغاز شد. یعنی زمانی که هنر انتزاعی و دور‌شدن از فیگوراتیسم در اوج خود بود. و جالب آنکه در همین دوران، نقد…