مرور برچسب

دوکسا

واژه نامه بوردیو ۹: زبان / دوکسا

زبان (Langue) زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار برای نوشتن هستند، و دستور زبان نویسان و اساتیدی که قواعد آن و نحوه قرار گرفتن آن قواعد را در زبان مشخص می کنند و بدین ترتیب زبان یک رمز (کد) است به معنای اعدادی که امکان…