مرور برچسب

دولت های ملی (یا دولت – ملت ها)

پرسش از فرهنگ (۸): تاریخ چه تاثیری بر آینده فرهنگ دارد

تاریخ و فرهنگ گذار دولت های موسوم به «سلطنت های مطلقه» به دولت های ملی در اروپا، عمدتا از اواخر قرن هجده تا اواخر قرن نوزده انجام گرفت. در حالی که این روند در آمریکای شمالی در همین دوره ، در آمریکای مرکزی و جتوبی در قرن نوزده و در اغلب…