مرور برچسب

دموکراسی ایرانی

کدام الگو برای دموکراسی ایرانی؟

رویدادهای چند هفته اخیر(انتخابات 22 خرداد 1388 و پی آمدهای آن) که ظاهرا هر چه بیش از پیش شتاب یافته و به دلیل کمبود سازو کارهای شفاف و نبود جو آرام و تداوم فضایی پارانویایی و وحشت زده به دلیل فشارها و عدم درک این واقعیت که هیچ سازوکاری جز…