مرور برچسب

دانشگاه شیکاگو

گفتگو با ژان میشل شاپولی: مکتب شیکاگو، آزمایشگاهی برای اندیشه های نو در آمریکا

ترجمه ی ناصر فکوهی - دانشگاه شیکاگو در چه زمانی تاسیس شد و در چه شرایطی؟ - دانشگاه شیکاگو در ماه اکتبر سال 1892، یعنی همان سال نمایشگاه جهانی افتتاح شد و این امر سبب پیوندی میان شهرت ملی و بین المللی شهر شیکاگو نیز شد. دانشگاه در…