مرور برچسب

دانشگاهها

گفتگوی دیدیه اریبون با پیر بوردیو: دانشگاه ها: پادشاهان برهنه (۲)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش دوم - باز هم خواهد گفت که جامعه شناس می خواهد خودش را بالاتر از همه قرار دهد. که بوردیو باز خواسته است خودش را به جای خدا بگیرد. - شکی نیست که خود پروژه جامعه شناسی و از جمله آنچه را که «جامعه شناسی شناخت»…