مرور برچسب

داستان «برره ره»

داستان «برره ره» و فروپاشی فرهنگی ما

سریالی که بیست سالی است ادامه دارد و هر بار نامی جدید به خود گرفته اما همواره آدمک هایی یکسان و غم انگیز را بر صحنه هایی به یک اندازه حقارت آمیز به نمایش می گذارد، این روزها به موضوع داغی تبدیل شده و موقعیت خاصی را به وجود آورد است که ظاهرا…