مرور برچسب

خوش بینی

کوره‌راه‌های خطرناک نومیدی در جامعه

گفتگوگر : عظیم محمودآبادی ۱- آیا می‌توان با نگاهی جامعه شناختی تعریفی از مفهوم امید ارائه داد؟ پیش از هر چیز باید بگویم که مفاهیمی چون «امید»(Hope) و «نومیدی» (Hopelessness)، یا «خوش بینی» (Optimism) و بدبینی(Pessimism) در درجه اول…