مرور برچسب

خودمحورگرایی

 خود و دیگری(بخش پنجم): انسان و کیهان

  خود و دیگری/ بخش پنجم/ انسان و کیهان/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ با همکاری سامال عرفانی1 دو مفهوم خودمحوری1 و انسان‌محوری2 از مفاهیمی هستند که در ضمن موضوع خود و دیگری بسیار به آنها ارجاع داده می‌شود. مطالعات انسان‌شناسان در طول صد سال…