مرور برچسب

خندیدن

خنده ویرانگر

در ادبیات سیاسی فارسی مدرن، به ویژه ادبیات چپ و ضد قدرت، اصطلاح «دلقک درباری» در استنادی به ناصرالدین شاه و «دلقک» درباری او، «ملیجک»، و اصولا شخصیت خود «ملیجک» به عنوان گونه‌ای دشنام ِ سیاسی به کار برده می‌شود که ملهم از ادبیات سیاسی ِ…