مرور برچسب

خشونت مدرن

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۵

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(۱۳۵۸)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۱۰۰ دقیقه / بخش پنجم: 19 دقیقه / محصول:…

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۴

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(۱۳۵۸)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۱۰۰ دقیقه / بخش چهارم: ۲0 دقیقه / محصول:…

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۳

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(۱۳۵۸)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۱۰۰ دقیقه / بخش سوم: ۲۰ دقیقه / محصول: انتشارات…

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۲

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(۱۳۵۸)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۱۰۰ دقیقه / بخش دوم: ۲1 دقیقه / محصول: انتشارات…

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۱

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(1358)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / 26 دی ماه 1394 / زمان سخنرانی: 100 دقیقه / بخش اول: 20 دقیقه / محصول: انتشارات…