مرور برچسب

خاستگاه های بئارنی

سخنرانی بوردیو در دانشکده علوم سیاسی شهر بوردو

ترجمه ناصر فکوهی روز 15 مارس 2002 (اسفند 1382) پیر بوردیو در تالار بزرگ دانشکده علوم سیاسی شهر بوردو در فرانسه یک سخنرانی ایراد کرد که گزارش آن به نقل از روزنامه «جنوب غربی» فرانسه در زیر می آید. تالار دانشکده، آکنده از دانشجویانی است…