مرور برچسب

حق شهری

گفتگو درباره کیفیت فضای عمومی شهری و حق شهروندی

گفتگوگر: زهره دودانگه این گفت‌وگو بادکتر  ناصر فکوهی در سال ۱۳۹۳ در پروژۀ جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری (جایزه ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری) انجام شده است. از منظر جامعه‌شناسی و انسان‌‌شناسی کیفیت فضای عمومی…