مرور برچسب

حس مکان خویشتن

واژه نامه بوردیو (۲۲): حس مکان خویشتن

حس مکان خویشتن « هر کنشگری دارای یک شناخت عملی از موقعیت خویش در فضای اجتماعی، یعنی به تعبیر گافمن از «sense of one's place » یعنی حس مکان خویشتن( مکان بالقوه و بالفعل) است که به حس مکان یابی بدل می شود، یعنی حسی که به کنشگر تجربه مکان…