مرور برچسب

حزب کمونیست چین

تیانانمن: بهار سرمایه داری در چین

17 سال پیش در چنین روزهایی یعنی در شب سوم به چهارم ژوئن 1989 ( 13 به 14 خرداد 1368 ) ، تانک های چینی وارد میدان تیانانمن شدند و با درهم شکستن جنبش دانشجویی گسترده ای که بیش از یک ماه از آغازش در این محل می گذشت و با کشتن صدها دانشجو، نظم…