مرور برچسب

حجاب

عکس فوری(۲۴۲): یک حکایت کالبدی

سالهای سال است، موضوعی تنش‌آمیز در جامعه ایران وجود دارد که ریشه آن در دوران مدرن به «کشف حجاب»اجباری، رضا شاه و اثرات روانی بسیار سخت آن برمی‌گردد. در آن زمان ممنوعیت حجاب، برای تقلید از غرب و ورود یک مدرنیته مصنوعی و سترون، در جامعه…