مرور برچسب

جوامع ابتدایی یا وحشی

کتابخانه انسان‌شناسی(۳)

جامعه باستان (۱۸۷۱) لویس هنری مورگان (۱۸۱۸-۱۸۸۱) سیاستمدار آمریکایی در زمینه کمک به سامان‌دهی سرخپوستان بسیار فعال بود. او فردی انسان‌دوست بوده و تمایل داشت به سرخپوستان کمک کند. در روابطی که وی با قبایل سرخپوست به ویژه «ایروکوی‌ها»ها…