مرور برچسب

جهان وطنی

جایی دیگر، روزگاری شاید بهتر

درباره مهاجرت در مدرنیته متاخر مجله آزما در گفتگو با ناصر فکوهی آیا به نظر شما  با توجه به سیل مهاجرت‌ها و گریز مغزها از جنوب به شمال و تغییر شرایط اقلیمی‌، جغرافیای سیاسی جهان تغییر خواهد کرد؟ بدون شک چنین است. اما نه تنها به…

وطن من کجاست؟

گفتگو با ناصر فکوهی / مجله آزما تعریف شما از وطن چیست؟ محدوده جغرافیایی – جغرافیای فرهنگی و زبان یا ... تعریف‌های زیادی از «وطن» در ایران و در جهان داده شده، اما تمایل اساسی من آن است که هم از مناقشه‌هایی که در صد سال اخیر در این…