مرور برچسب

جهان معاصر

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ ( بخش سوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/ درسگفتارهای ناصر فکوهی/ فصل سوم/ تحول جایگاه مرگ در جهان معاصر و نقش نظریه و فرهنگ / بخش سوم/ جلسه یک/ مقدمه عمومی/ با همکاری فاطمه نوروی / مهر 1402 پرسش و پاسخ امین: من دانشجوی…