مرور برچسب

جهان اسپینوزایی

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۲۴): حقوق اشیاء

هرچند امروز، شاهد بی‌رحمانه‌ترین دوره‌های ِتاریخ ِبشر در عصر ِمدرن هستیم که خشونت در آن، نه تنها در ظلم و تمایل بیمارگونه به سلطه اراده خود بر دیگری، میان گونه انسانی به نهایت رسیده است و محروم‌ترین موجودات انسانی: آوارگان، فقرا، زنان،…