مرور برچسب

جنایات بزرگ

گفتارهای عمومی(۱۳۱): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:روهینگاهای میانمار

به اطلاع علاقمندان میرساند سی یکمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر ناصر…

گفتارهای عمومی(۱۲۷): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:یهودیان اروپا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هفتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی(۱۲۶): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:چینی های منچوری 

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و ششمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه اول دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۲): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: هرروهای آفریقا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و  دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه سوم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…