مرور برچسب

جمعيت شناسي

مفاهیم فرهنگی: جمعیت شناسی

در این مجموعه برای هر یک از مفاهیم فرهنگی و گاه اسامی خاص در همین حوزه، توصیفی کوتاه ارائه می شود. متن‌ها به وسیله دکتر ناصر فکوهی ، استاد انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ نوشته شده، و ویدیو ها…