مرور برچسب

جایگزینی بزرگ

عکس فوری (۲۷۶): روایت ایرانی «نظریه جایگزینی بزرگ

یکی از مشخصات منفی فرهنگ برخی از ایرانیان که بارها و بارها  بر آن تاکید شده است و خود نتیجه درماندگی و دور ماندن از کاروان آزادی و تمدن و روشن‌بینی جهانی بوده است، ارباب‌منشی و زورگویی ظالمانه نسبت به پایین‌دستان و چاپلوسی و بندگی نسبت به…