مرور برچسب

توهم زبان و تجدد

پرسش از فرهنگ (۷): زبان چه نقشی در نوسازی فرهنگی دارد؟

توهم زبان و تجدد زبان انسانی، شگفت انگیز ترین و شاید بدون اغراق بتوان گفت ارزشمند ترین ابداع فرهنگی انسان در طول حیات 4 میلیون ساله این گونه بوده است. زمانی که در نیمه قرن بیستم کلود لوی استروس، در کتاب «انسان شناسی ساختاری» خود دست به…