مرور برچسب

توسعه فرهنگی

دولت و توسعه فرهنگی

چكيده در اغلب كشورهاي در حال توسعه، امروز از يك سو با غيركارا بودن ابزارهاي فرهنگي در زمينة وفاق با تكنولوژي‌هاي مدرن و از سوي ديگر با سوء استفادة گسترده از اين ابزارها براي مقاصد سودجويانة‌ سياسي روبرو هستيم. براي پرهيز از اين امر،…

پرسش از فرهنگ(۴۰): آیا آموزش زبان های محلی مانعی برای پیشرفت فرهنگی افراد است؟

چالش زبان رابطه چالش بر انگیز میان زبان های محلی یا قومی از یک سو و زبان ملی از سوی دیگر تا پیش از وقوع انقلاب های ملی در اواخر قرن هجده و در قرن نوزده چندان مطرح نبود، هر چند که حتی پیش از این نیز دولت های سلطنتی مطلقه از جمله در فرانسه…

پرسش از فرهنگ (۳): توسعه فرهنگی و میراث ما

توسعه فرهنگی چه معنایی می تواند برای ما داشته باشد؟ پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که مفهوم توسعه به طور عام بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، یعنی زمانی که از یک سو، جهان تخریب شده بود و باید موضوع سازندگی در راس همه مسائل قرار می…