مرور برچسب

تقلیل به مثابه روش تحلیل: از ارسطو تا ویتفوگل

پرسش از فرهنگ(۵): آیا فرهنگ ایرانی «استبداد پرور» است؟

تقلیل به مثابه روش تحلیل: از ارسطو تا ویتفوگل بیش از 2000 سال پبش ارسطو، فیلسوف برجسته یونانی، «استبداد» را بر اساس یک پارادایم سیاسی، «هنری ایرانی» می دانست و بردگی را بر اساسی پارادایمی بیولوژیک، «امری طبیعی»، چنانکه می گفت: « پس ثابت…