مرور برچسب

تفات یابی

پاره های هنر و اندیشه (۶): زیبایی و تفاوت‌یابی

برنار اسماین / استاد فلسفه هنر دانشگاه متز و نانسی Beauté et différenciation, Bernard Esmein, in, Le Philosophoire, 38, Automne 2012, pp. 45-46 طبیعت را اغلب به مثابۀ سرچشمه‌ای پنداشته‌اند که به هنجارهای زیبایی‌شناختی ما شکل…