مرور برچسب

تغییر اجتماعی

کاربرد انسان‌شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

کاربرد انسان‌شناسی سیاسی در كشورهای در حال توسعه چكیده: آغاز انسان‌شناسی سیاسی به اواخر قرن نوزده و اوایل قرن حاضر برمی گردد؛ یعنی زمانی كه كشورهای اروپای غربی بخش بزرگی از جهان، اقوام و فرهنگ‌های بی‌شماری را زیر سلطه نظام اقتصادی-…