مرور برچسب

تحقیق

مواد اتنوگرافیک در کار تحقیق

در هر کار انسان شناختی یکی از انتظاراتی که از پژوهشگر می رود بخشی از کار اوست که می توان به آن کار مردم نگارانه یا کار اتنوگرافیک اطلاق کرد. منظور از این قسمت کار، تحقیق یا پژوهش در هر سطحی که باشد ( چه یک تحقیق درسی، یک پژوهش میدانی، یک…