مرور برچسب

تاریخ زیبایی

تاریخ زشتی

اومبرتو اکو / تاریخ زشتی / برگردان ناصر فکوهی در هر قرنی، فیلسوفان و هنرمندان تعاریف متعددی از زیبایی ارائه داده و امکان داده‌اند که بتوان تاریخی از پنداره‌های زیبایی‌شناسانه را در خطی زمانی ترسیم کرد. اما در مورد زشتی چنین نبوده است. …

زشت و زیبای ِ اکو

مفاهیم «زشتی» و «زیبایی» با همین واژگان و یا واژگانی و مفاهیمی مشابه یکی از ساختارهایی بود‌ه‌اند که از قدیمی ترین دوره ها تا امروز، دوگانه «خود » و «دیگر»ی را بازنمایی کرده و در ذهنیت و زبان و رفتار انسان‌ها خود را نشان می‌دهند. به دور از…