مرور برچسب

بی عدالتی

کوخ‌های جنوب، کاخ‌های شمال

جهت‌های چهارگانه (Cardinal Directions) از قدیمی‌ترین ساختارهای شناخت انسانی هستند و در رویکردی انسان‌شناختی نه چهار‌گانه بلکه شش‌گانه بوده و بر اساس سه نظام دوتایی(Binary) منطبق بر بدن تبیین معنایی می‌یابند و در فرهنگ‌های جوامع گوناگون…