مرور برچسب

بیان نامه اعتدال

«بیان‌نامه اعتدال» : گفت‌وگو با ناصر فکوهی

جواد ماهزاده ناصر فکوهی از آن دست اندیشمندان ماست که معتقدند امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعقل و اندیشه و دوری جستن از عواطف و احساسات در زمینه سیاسی داریم. او با این پیش زمینه از میرحسین موسوی حمایت می کند و حضور او را برای بهبود…