مرور برچسب

بودلر

فرشتگان و زبان

میشل دو سرتو برگردان ناصر فکوهی در میان متفکران قرن بیستم فرانسه، میشل دوسرتو(Michel de Certeau)، جایگاهی بسیار خاص دارد: جایگاهی که از یک سو در سنتی بسیار رایج در این کشور از سارتر تا فوکو و از لیوتار تا ریکور ومورن و بسیاری دیگر ریشه…