مرور برچسب

بهینه سازی مصرف

آمایش سرزمین، شهرهای جدید و استراتژی  بهینه سازی مصرف انرژی

آمايش سرزمين، شهرهاي جديد و استراتژي  بهينه سازي مصرف انرژي   خلاصه: محدود بودن امكان گسترش افقي شهرها از يك سو و پرهزينه بودن گسترش عمودي آن‌ها از سوي ديگر، سبب مي‌شود كه ساخت شهرهاي جديد به عنوان يكي از راه حل‌هاي مطلوب مطرح…