مرور برچسب

بم

بم، گذشته ما؛ بم، آینده ما

ایران، یکى از کشورهایى است که در رده هاى نخست مصیبت هاى طبیعى در جهان طبقه بندى شده است. سیل ها، زمین لرزه ها، خشکسالى ها، جنگل زدایى ها، و بیابان زایى ها در این کشور پدیده هایى بسیار رایج و به معنایى بسیار «طبیعى»اند و هرچند خطرات بالقوه و…