مرور برچسب

بعد زمان

کوته‌نوشت‌های اجتماعی (۳۹): خط، دایره، تداوم، تکرار و آسودگی  

در نهایت، همه شکل‌ها از دو شکل ریشه می‌گیرند: خط و دایره؛ یا بخشی از این دو. در معنایی، سایر شکل‌ها را می‌توان یا ترکیبی از این دو دانست یا تفسیر وصورتی از دریافت و ادراک و احساس آنها؛ همچون دقت و ابهام، راست‌بودگی و خمیدگی، فراز و نشیب‌های…