مرور برچسب

برنامه ریزی شهری

آشتی ِعواطف و عقلانیت

سیر اندیشه‌های کلاسیک و مدرن، درعلوم سیاسی یا در تفکر مدرن شهری و اجتماعی، اغلب از گونه‌ای امر بدیهی حرکت کرده‌اند که همچون هر «امر بدیهی» دیگر، جای آن هست که مورد بازنگری، تامل و ژرف‌نگری بیشتری قرار بگیرد تا بتوان موقعیت‌های هرچه…