مرور برچسب

بدن اجتماعی

موزه خیال (۶): دوین هانسن(۱۹۲۵-۱۹۹۵) / زن سوپرمارکت (۱۹۷۱)

نقاشی و سپس مجسمه‌سازی هایپررئالیستی (سوای سنت درازمدت و حتی باستانی فیگوراتیسم آرمانگرا) نخستین بار از آمریکای دهه‌های 1960 به بعد آغاز شد. یعنی زمانی که هنر انتزاعی و دور‌شدن از فیگوراتیسم در اوج خود بود. و جالب آنکه در همین دوران، نقد…

گفتارهای عمومی (۷۰): خود و دیگری/ بدن خود و بدن دیگری (بخش اول)

خود و دیگری/ بدن خود و بدن دیگری /بخش اول تاریخ بدن بخشی از انسان‌شناسی و در زیرمجموعه انسان‌شناسی تاریخی قرار می‌گیرد. در اینجا مایلم با رویکرد خود و دیگری به این موضوع بپردازم. در این گفتارها همیشه از یک یا دو مفهوم کلیدی بحث خود را…

تن‌بارگی به مثابه هنجار بازتولید قدرت

مطالعات مردم‌نگاری قرن بیستم تمام جوامع انسانی موجود را زیر پوشش خود قرار داده‌اند. افزون بر این مطالعات، پژوهش‌های باستان‌شناسی انسان‌شناختی، باستان‌شناسی، رفتار‌شناسی جانوری و شاخه‌های مرتبط در پژوهش‌های هنر و پارینه‌شناسی و میراث…

بدن ِ فرودستان، بدن ِ فرادستان

آنچه در نظام ورزشی مردانه «بدن‌سازی» (Body Building) نامیده می‌شود را شاید بتوان با آنچه در نظام نمایشی زنانه «جشنواره زیبایی» (Beauty Pageant) نام دارد، مقایسه و در یک دیالکتیک جنسی، اجتماعی و شناختی قرار داد که در این یادداشت تلاش می‌کنیم…