مرور برچسب

بدن آرمانشهری

پاره‌های اندیشه و هنر (۱۸): بدن آرمانشهری

میشل فوکو/ برگردان ناصر فکوهی بدن، این مکانی که پروست، با آرامش ولی اضطراب، هربار از خواب بیدار می‌شود، بازش می‌یابد؛ این مکانی که من نیز هر بار چشم‌هایم را باز می‌کنم، نمی‌توانم راه گریزی از آن داشته باشم. مسئله آن نیست که این مکان، من…