مرور برچسب

بحران های بزرگ اقتصادی

رویای شیرین ورود به جهان

بیش از چهار دهه است که در ایران با گفتمانی متناقض در رابطه با رویکرهای کلان اقتصادی و رابطه با جهان در این زمینه سروکار داریم. در طول این سالها‏ یک انقلاب بزرگ‏، ‏ یک جنگ تحمیلی و تعمیم فرایند جهانی شدن در جهان و زیروروشدن آن با انقلاب…