مرور برچسب

بحران عمومی

عکس فوری (۲۵۴): هندسه یک «خودکشی» در اعتماد قانونی نهادینه

در حالی که دادگاه‌های کشور به دنبال بحران عمومی و اعتراضات پاییز 1401، دائم در حال صدور احکام زندان طویل المدت و  صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای جرایمی مشغولند  که در بسیاری از آنها حتی یک قطره خون ریخته نشده و کل ماجرا به…