مرور برچسب

بحران اقتصادی جهان

بحران اقتصادی جهان پیامد الگوهای مدیریت مردانه است

گفتگو با ناصر فکوهی سروناز بهبهانی تا سال های دهه 1990 به دلیل نفوذ قدرتمند گفتمان فمینیستی و اولویت داشتن رویکردهایی خاص در آن، مفهوم «جنسیت» به طور عام چندان مطرح نبود و یا بهتر است بگوئیم در علوم اجتماعی چندان مطرح نبود و عملا به…