مرور برچسب

بافت سنتی

اندیشه شهر و شهرنشینی: گفتگو با ناصر فکوهی

خردنامه همشهری 1- نخستین متفکرانی که به تامل دربارة شهر پرداختند چه کسانی بودند و آیا نظرات آنان هنوز هم قابل به کار بردن است؟‌ شروع تفکر دربارة شهر و شهر نشینی را می توان تا آغاز دوران تمدن‌های انسانی یعنی تا حداقل 6000 سال پیش به…