مرور برچسب

بازار و هنر

حوزه سیاسی و بازار هنرهای قومی-ملی: (بخش دوم)

بازار هنر نخستين پرسش اساسي آن است كه آيا هنر را بايد امري فردي و آفرينش هنري را رابطه‌اي مستقيم ميان انسان و طبيعت و يا ميان انسان، طبيعت و جهان استعلايي بدانيم و يا آن را امري اجتماعي تلقي كنيم؟ از نگاه انسان‌شناسي، پاسخ به اين سئوال…