مرور برچسب

ایران بزرگ

عکس فوری (۲۳۳): ایران بزرگ سهم کیست؟

گفتمان‌ها و روایت‌های بزرگ و مبهم و کمابیش همیشه در سایه‌روشن‌هایی از حقیقت و خیال، از واقعیت و اسطوره پدیده‌هایی ذهنی و به دور از دقت تاریخی و فکری، اما همیشه ضرورت‌هایی برای فرایندهای اجتماعی سیاسی با اهداف دیگری به جز آنچه ادعا می‌شوند،…