مرور برچسب

ایدئولوژیزه کردن جامعه

ایدئولوژیزه کردن جامعه و تغییر فرهنگی: گفتگو با ناصر فکوهی

هادی حسین نژاد، ایلنا مقوله فرهنگ یکی از پیچیده‌ترین مقولات بشری در جوامع مختلف است. در این گفتگو قصدمان طرح سوالاتی پیرامون ویژگی‌های «فرهنگ» و تغییرپذیری آن در شرایط مختلف و البته بررسی تغییرات و تحولات فرهنگی ایران در دوره‌های لااقل…