مرور برچسب

اوکراین

روسیه در اوکراین: شتابان به سوی دوزخ

روز اول سپتامبر ۱۹۳۹ آدولف هیتلر با جنونی ناشی از خودشیفتگی، نژادپرستی، ملی گرایی و اعتماد به نفسی ابلهانه اشغال لهستان را آغاز کرد. این حمله که در همراهی با شوروی برنامه ریزی شده بود، پس از چندین یورش دولت های محور ( ژاپن،…